นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร (Pornthep Pongtawigorn, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา (Ophthalmologist and Specialist in retina)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคจอตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • Doctor of Medicine (M.D.), Chulalongkorn University
 • Resident in Ophthalmology, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Fellowship in Retinal disease, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Director of Banphaeo Hospital (Public Organization)


  แพทย์หญิงพัทธศรัณย์ ธนะสุพรรณ (Patsaran Thanasuphan, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน (Ophthalmologist and Specialist in Glaucoma)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • Doctor of Medicine (M.D.), Chiang Mai University
 • Resident in Ophthalmology, Chiang Mai Hospital
 • Fellowship in Glaucoma, Rajavithi Hospital
 • Director of Eye and Cataract Excellence Center


  แพทย์หญิงสิทธิกา โคกขุนทด (Sitthika Khokkhuntod, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา (Ophthalmologist and Specialist in retina)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 • Doctor of Medicine (M.D.), Khon Kaen University
 • Resident in Ophthalmology, Rajavithi Hospital
 • Ophthalmologist at Eye and Cataract Excellence Center


  นายแพทย์ชินสุต อรุณากูร (Chinnasut Arunakoon, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
(Ophthalmologist and Specialist in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)


  แพทย์หญิงชุติวรรณ  อมรรัตนพันธ์ (Chutiwan Amornrattanapan, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา (Ophthalmologist and Specialist in Retina)


  แพทย์หญิงพรรณสมร ชำนาญกิจ (Pansamorn Chamnankit, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา (Ophthalmologist and Specialist in Cornea)


  แพทย์หญิงยุวพร ตั้งสีฟ้า (Yuwaporn Tangseefa, M.D.)
จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)


  แพทย์หญิงวิมลทิพย์ ลยานันท์ (Wimonthip Layanant, M.D.)
จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข
(Ophthalmologist and Specialist in Pediatric Ophthalmology and Strabismus)


  แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์ (Daungrat Niroottisat, M.D.)
จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)


  แพทย์หญิงอรวดี ธงอินเนตร (Onwadee Thong-innet, M.D.)
จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)


  แพทย์หญิงเป็นหนึ่ง ธงทอง (Pennueng Tongthong, M.D.)
จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)


  นายแพทย์ณัฐเดช รัตนอร่าม (Natthadetch Rattanaaram, M.D.)
จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6