นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคจอตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว


แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์  ธนะสุพรรณ

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว


แพทย์หญิงยุวพร  ตั้งสีฟ้า

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน


แพทย์หญิงปวีณ์พร นิศารัตน์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงสิทธิกา  โคกขุนทด

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อกระจก, จอตาและน้ำวุ้นตา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 • วุฒิบัตร อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • Observership in Medical and Vitreoretinal Surgery, Moorfields Eye Hospital, London, UK.
 • Observership in Medical and Vitreoretinal Surgery, Lugwig-Maximilian University Eye Hospital, Munich, Germany
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงชุติวรรณ  อมรรัตนพันธ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาจอตาและน้ำวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • Observer Fellowship in medical and surgical retina , University in SanFrancisco ,California,USA
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงอรวดี  ธงอินเนตร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


นายแพทย์เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจักษุ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฟลโลว์ สาขาประสาทจักษุ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Research Fellow in Neuro-Ophthalmology. Stanford University.
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


นายแพทย์ชินสุต  อรุณากูร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


แพทย์หญิงเป็นหนึ่ง  ธงทอง

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


แพทย์หญิงวิมลทิพย์  ลยานันท์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็ก และโรคกล้ามเนื้อตา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขา จักษุวิทยเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาดูงามเพิ่มเติมที่แผนกจักษุวิทยาเด็กและตาเขที่ Stein Eye Institute, University of California, Los Angeles, USA
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงพรรณสมร  ภู่ไพบูลย์ (ชำนาญกิจ)

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • International Fellowship in Cornea, Anterior Segment and Refractive Surgery, Stein Eye Institute, University of California, Los Angeles, USA
 • Fellow of the International Council of Ophthalmology
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงบุญสิริ หันจางสิทธิ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและม่านตาอักเสบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • Research Fellowship in Ocular Immunology and Uveitis (6 months), Massachusetts Eye Research and Surgery Institution, Waltham, Massachusetts, USA
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


นายแพทย์อัครวิชญ์ เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา สภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


แพทย์หญิงปวิมล ฉัตรชุติมากร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบันแพทย์ประจำศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


นายแพทย์ณัฐเดช รัตนอร่าม

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6