เครื่องมือแพทย์แผนกจักษุ  [Ophthalmic equipments]

 

เครื่องสแกนจอตาด้วยแสงเลเซอร์

     เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา, โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา, โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติ อื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ

     โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีเครื่อง Cirrus HD-OCT SPECTAL DOMAIN TECHNOLOGY เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน และมีการใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำ

Optical Coherence Tomography

     A high technology machine which consists of light wave to assess the appearance of retina, and optic nerve to assist in diagnosis and follow-up of retinopathy, glaucoma and other disorders of optic nerve and macula lutea.

     Banphaeo Hospital has Cirrus HD-OCT SPECTAL DOMAIN TECHNOLOGY which is the most modern machine now, and it is used in leading hospitals.

 

เครื่องตรวจลานสายตา

     เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา เพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลของโรคต้อหิน (ลานสายตา คือ บริเวณกว้างที่สายตาแต่ละข้างสามารถมองเห็นได้) หากเป็นโรคต้อหิน พื้นที่ที่สามารถมองเห็นจะแคบลง

     โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีเครื่อง HUMPHEY PERIMETRY รุ่น model 750i ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

Standard Automated Perimetry

     A machine used for perimetry to assist in diagnosis and follow-up of glaucoma (The visual field is the wide area where each eye can see.) If it is glaucoma, the visible area will be narrowed.

     Banphaeo Hospital has HUMPHEY PERIMETRY model 750i which is the most modern machine now.

 

เครื่องถ่ายภาพจอตาโดยใช้เทคนิคการฉีดสี Fluorescein และ สี ICG (HRA2)

     เครื่องที่ใช้หลักการของแสงเลเซอร์ในการถ่ายภาพจอตา จึงให้ภาพคมชัดและมีรายละเอียดมากกว่าการใช้แสงทั่วไป หลักการเครื่องนี้เริ่มต้นจากการฉีดสี Fluorescein และ สี ICG เข้าสู่เส้นเลือด หลังจากนั้นจะถ่ายภาพที่จอตา โดยการฉายแสงเลเซอร์เข้าสู่จอตา พร้อมบันทึกภาพที่สีเข้าสู่บริเวณจอตา วิธีนี้จะช่วยในการวินิจฉัยโรคทางจอตา เช่น จอตาเสื่อม, โรคเบาหวานขึ้นจอตา, จอตาบวม และความผิดปกติของเส้นเลือดที่จอตา เป็นต้น

Fluorescein and ICG (HRA2) Angiography

     A machine used for taking a picture of retina by the principle of laser. It provides a clearer and more detailed picture than general light. The principle of this machine starts on Fluorescein and ICG angiography into blood vessels. After that, it takes a picture of retina by using laser into the retina, and then takes a picture of Fluorescein and ICG which reach into the retina. This method assists in diagnosis of retinopathy, diabetic retinopathy, central serous chorioretinopathy, retinal vascular disease, etc.

 

กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล

     กล้องตรวจขยายภาพตา เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตรวจตา ตั้งแต่ส่วนหน้าสุดของตา คือ เปลือกตาไปถึงส่วนหลังสุด คือ จอประสาทตา โดยกล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า ทำให้มองส่วนต่าง ๆ ของตาได้ชัดเจน

     เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเองและแพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวันได้

Digital slit lamp microscope

     Digital slit lamp microscope is the main equipment which used for eye examination from the front of the eye (eyelid) to the back of the eye (retina). This microscope is able to magnify pictures up to 40X, so the ophthalmologist can clearly see patient’s eyes.

     Digital slit lamp microscope is connected to ophthalmologist’s camera for eye examination. It can display pictures on the screen, so the patient can see own eyes and the ophthalmologist can describe immediately. It can also take pictures and save them like a camera, so the ophthalmologist can view recorded images and compare results of each day.

 

เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ

     ระบบการตรวจค่าสายตา และหาค่าความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น จากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ และสามารถเช็คความโค้งของกระจกตาว่าผิดไปในแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตา ว่ามีค่าสายตาสั้น ยาว หรือเอียง และ บอกองศาของสายตาเอียงได้

Auto refraction

     This machine is able to examine eye and vision disorder by computer, and also check corneal curvature in 360 degrees of radiance. It can identify the result of visual acuity test whether patient’s eyes are shortsighted, or longsighted, or astigmatic, and indicate the degree of astigmatism.

 

เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ (TX-F full auto tonometer)

     เครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบ ไม่สัมผัส (Non-contact system) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันภายในลูกตาของผู้ป่วยโดยใช้ระบบลมเป่า (airpuff )

TX-F full auto tonometer

     The non-contact system intra ocular pressure tonometer is a machine used for measuring intra ocular pressure of the patient using Air Puff.

 

กล้องถ่ายภาพจอตา

     กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ตัองขยายม่านตา ใช้เพื่อถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเพื่อหาความผิดปกติ ต่าง ๆ เช่น
  • เบาหวานขึ้นตา
  • จอตาเสื่อม
     ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคทางจอตา และใช้เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมาก เช่น การตรวจคัดกรองเบาหวาน ขึ้นตา

Fundus camera Nonmyd ALFA-D

     Fundus camera Nonmyd ALFA-D used for taking a picture of patient's retina in order to diagnose various disorders such as diabetic retinopathy, and macular degeneration. That makes the ophthalmologist diagnoses various retinal diseases conveniently and rapidly, and uses for screening a large amount of patients, such as diabetic retinopathy examination.

 

เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A& B-Scan)

     A-Scan  ใช้ตรวจวัดค่าความยาวของลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และคำนวณค่ากำลังเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดต้อกระจก เช่น การตรวจคัดกรองเบาหวาน ขึ้นตา

     B-Scan ใช้ตรวจตาโดยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูความผิดปกติภายในลูกตา และส่วนหลังลูกตาเมื่อมีความขุ่นมาบังอยู่ ทำให้มองเข้าไปไม่ได้ และตรวจสภาวะหลุดลอกของจอตา

A& B-Scan

     A-Scan is used for measuring the length of eyeball by ultrasonic and calculating Intra Ocular Lens for the patient who is going to be undergone cataract surgery such as diabetic retinopathy examination.

     B-Scan is used for eye examination by ultrasonic to examine disorders within eyeballs and the back of eyeballs when the turbidity covers that makes the ophthalmologist unable to look into eyeballs and used for retinal detachment examination.

 

เครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิด Pattern (PASCAL)

     เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจอตา ซึ่งถูกออกแบบเพื่อที่จะสามารถยิงเลเซอร์ได้ทั้งแบบทีละจุด หรือสามารถตั้งเป็นรูปแบบเป็นลักษณะที่ยิงพร้อมกันทีละหลาย ๆ จุดได้ ณ ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง, ผู้ป่วยที่มีจอตาเป็นรู เป็นต้น

     ข้อดี คือ ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากช่วยลดจำนวนครั้งของการรักษาลงเมื่อเปรียบเทียบกับการยิงแบบดั้งเดิมที่สามารถยิงได้เพียงทีละ 1 จุด ทำให้สามารถลดช่วงระยะเวลาการยิงเลเซอร์ในแต่ละครั้ง และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย

Pattern (PASCAL)

     Laser equipment is used in treatment of the patient with retinal diseases. It is designed to be able to shoot laser both types of one point at a time or many points at the same time. At present, Pattern (PASCAL) is mainly used in treatment of the patient with severe diabetic retinopathy, macular hole, etc.

     The advantage of Pattern (PASCAL) is safe for the patient because it reduces the number of treatments compared to original laser which can shoot only one point at a time, so it can reduce the duration of laser shooting each time and also facilitate the patient.

 

เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser

     ประโยชน์ของเครื่อง คือ สามารถใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น

     นอกจากนี้ เครื่องตัวนี้ยังใช้เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก  ทำให้เห็นดีขึ้น ทำเสร็จก็ใช้ตาได้เลย

Nd-YAG Laser

     The benefit of this equipment is : It can be used to make Iridotomy in order to prevent and treat close-angle glaucoma by shooting laser to better drain water in the eyeball.

     In addition, this equipment is also used for opening Posterior Capsule Opacification after cataract. It makes the patient has better vision.

 

เครื่องฉายแสงเลเซอร์ Indirect ophthalmoscope laser (LIO)

     เครื่องมือที่แพทย์สามารถตรวจตาพร้อม ๆ ไปกับการยิงเลเซอร์ควบคู่กันไปปัจจุบันใช้ตรวจและรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตา เช่น ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตา ผู้ป่วยที่มีจอประสาทตาเป็นรู ผู้ป่วยเด็กคลอดก่อนกำหนด และผู้ป่วยแรกคลอดน้ำหนักน้อยที่มีปัญหาเส้นเลือดในจอตาผิดปกติ ผู้ที่ไม่สามารถนั่งตรวจและรักษาด้วยเลเซอร์ในท่านั่งได้ เป็นต้น

Laser Indirect Ophthalmoscope (LIO)

     An equipment which the ophthalmologist can check patient’s eyes and shoot laser simultaneously. It is used for examination and treatment of patients with retinal diseases such as diabetic retinopathy, macular hole, preterm infants, low birth weight infants with retinal vascular disease, patients who can not sit for diagnosis and laser treatment, etc.

 

เครื่องสลายต้อกระจกโดย Ultrasonic

     เป็นเทคนิคที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน โดยในเครื่องนี้สามารถตั้งระบบการปล่อยพลังงานสลายต้อกระจกได้สัมพันธ์กับแรงดูดของเครื่อง เพื่อไม่ให้ปล่อยพลังงานไปทำลายเนื้อเยื่อดีมากเกินไป นอกจากนั้นยังมีระบบ White star ที่ปล่อยพลังงานเป็นกลุ่มถี่ ๆ ซึ่งช่วยในการสลายต้อกระจก โดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยสูงสุด

Phacoemulsification by Ultrasonic

     It is the most modern and safest technique now. This machine can be set energy release system for phacoemulsification related to suction power of the machine in order to release not too much energy to destroy some useful tissue. In addition, there is White Star System that releases energy into the frequency band, which assists in phacoemulsification with the minimum power. This results in the maximum safety for patients.

 

กล้องผ่าตัดชนิดมีระบบกลับภาพในตัวพร้อมกล้องผู้ช่วย (ZEISS GmbH S88)

     เป็นกล้องผ่าตัดรุ่นใหม่ที่ทันสมัยที่สุด ของบริษัท ZEISS โดยกล้องนี้มีระบบเลนส์ หลายชั้น ซึ่งซูมภาพได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบไฟส่องสะท้อนประสาทตาที่มีแกนเดียวกันกับระบบไฟกล้อง (coaxial) ซึ่งช่วยให้แพทย์ทำการผ่าตัดได้สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งยังมีกล้องผู้ช่วย ผ่าตัดซึ่งมองเห็นภาพเดียวกันกับแพทย์ผ่าตัด และมีระบบปรับภาพที่ติดตั้งอยู่ในกล้องแพทย์ผ่าตัดและกล้องผู้ช่วย (built in invertor ) ซึ่งช่วยในการผ่าตัดจอตาและวุ้นตาในระบบเลนส์กว้าง

     ปัจจุบันใช้กล้องนี้ในการผ่าตัดจอตาหลุดลอก, พังผืดจอตา, ผ่าตัดต้อหิน, เลือดออกในวุ้นลูกตา, ผ่าตัดต้อกระจกในรายที่ซับซ้อนและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

Ophthalmic Operating Microscope (ZEISS GmbH S88)

     The most modern ophthalmic operating microscope of ZEISS consists of multi-layer lens system which is able to continuously zoom. There is the same imaging system as coaxial system that assists the ophthalmologist performs surgery conveniently and safely, including an assistant microscope that displays the same image as the ophthalmologist’s image. There is built-in invertor which is used in retina and vitreous surgery with wide lens system.

     Currently, this microscope is used in treatment of retinal detachment, macular pucker, glaucoma, vitreous hemorrhage, complicated cataract surgery, and corneal transplantation.

 

เครื่องผ่าตัดวุ้นตาและจอตา

     เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคจอตาและวุ้นตา เช่นโรคจอตาหลุดลอก, โรคเลือดออกในวุ้นตา,โรคจอตาฉีกขาด,โรคเบาหวานในจอตา โดยเครื่องนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเลเซอร์ในห้องผ่าตัด (Endophotocoagulation)

     ปัจจุบันหัวตัดวุ้นตาสามารถตัดได้ถึงครั้งละ 2,500 cut /mm อีกทั้งยังสามารถ ผ่าตัดชนิดแผลเล็ก (23, 25 Gaze) โดยไม่ต้องเย็บแผล นอกจากนี้ยังมีระบบที่สามารถผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดจอตาได้ในคราวเดียวกัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

Posterior vitrectomy machine

     An important machine used in treatment of retinal and vitreous diseases such as retinal detachment, vitreous hemorrhage, and diabetic retinopathy. This machine can be used together with Endophotocoagulation.

     At present, this machine for Pars plana vitrectomy is able to cut up to 2,500 cuts/mm at a time and also operate small wound (23, 25 Gaze) without stitching. In addition, there is a system which can simultaneously perform cataract surgery and retinal surgery. This results in maximum convenience and safety of patients.© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6