ที่มาของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

     เมื่อ พ.ศ. 2508 ชาวบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร มีการรวมตัวกันบริจาคที่ดิน 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา พร้อมทั้งสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์ กำลังกายและกำลังใจก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ขยายเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวบ้านแพ้ว      ในปี 2543 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาลบางแห่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ โดยให้ออกนอกระบบของโรงพยาบาลรัฐบาล ไปเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

     การออกนอกระบบ เป็นองค์การมหาชน ทำให้การบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นลง ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีตัวแทนทั้งจากกระทรวงและภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบริการภาครัฐกับความต้องการและผลประโยชน์ของภาคประชาชนอย่างชัดเจน สามารถจัดหาเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและแพทย์เฉพาะทางสะดวกขึ้น ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น

     หลังจากออกนอกระบบ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ดำเนินการโดยไม่พึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากโครงการที่ทำร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การเข้าไปดูแลผู้ป่วยของกรมบัญชีกลาง คือ กลุ่มราชการ และการรับบริจาคจากภาคประชาชน

     ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขา ได้แก่ สูตินรีเวช, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมาร, โสต-สอ-นาสิก, ทันตกรรม, กระดูกและข้อ, จักษุ, จิตเวช, แผนจีน ,รังสีวิทยา, เวชศาสตร์และวิสัญญี จำนวน 130 คน และมีเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 1,500 คน มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการวันละ 3,000 คน มีชื่อเสียงในการให้บริการ และคุณภาพในการรักษา โดยเฉพาะทางจักษุได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุอย่างครบวงจร

     ปัจจุบันศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคทางจักษุในเขตบริการสาธารณสุขที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6