การเปลี่ยนแปลงของศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
Evolution of Eye and Cataract Excellence Center, Banphaeo Hospital (Public Organization)

มองย้อนไปข้างหลัง...


     แผนกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยเริ่มจากแผนกเล็ก ๆ มีจักษุแพทย์จากที่อื่นมาตรวจเพียงเดือนละครั้ง เมื่อมีผู้ป่วยมากขึ้น จึงได้มีจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาล

     ปี พ.ศ. 2546 ทางแผนกจักษุของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เมื่อแผนกจักษุได้ทำการออกหน่วยผ่าตัดแก่ผู้ยากไร้ในชนบทกับโครงการต้านภัยหนาวของสถานีโทรทัศน์ ITV หลังจากนั้น โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพการออกหน่วย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่จากหน่วยที่มีกล้องผ่าตัดเพียง 1 ตัว เครื่องสลายต้อกระจกเพียง 1 เครื่อง ได้พัฒนาจนถึงปัจจุบัน มีกล้องผ่าตัดทั้งหมด 13 ตัว และเครื่องสลายต้อกระจกทั้งหมด 14 กล้อง รวมทั้งรถผ่าตัดเคลื่อนที่ 1 คัน ที่สามารถบรรจุเครื่องผ่าตัดได้ 4 ตัว ซึ่งถือเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และได้ออกหน่วยผ่าตัดไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอเล็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร จากเหนือจรดใต้ โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วเกือบ 50,000 ตา

     นอกจากนี้ ทางแผนกจักษุ ได้ส่งแพทย์ไปศึกษาต่อเนื่องในฐานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา, ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน, ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และพัฒนาเครื่องมือจนเป็นศูนย์ตาที่มีเครื่องมือทันสมัยอันดับต้น ๆ ของประเทศ

     จากการพัฒนาทั้งบุคลากร แพทย์ และเครื่องมือ ส่งผลให้แผนกจักษุ สามารถดูแลรักษาโรคทางตาที่ซับซ้อนได้เกือบทุกโรค จนสามารถตั้งเป็น"ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)"

 

Looking back…


     Eye Department of Banphaeo Hospital was founded in 1995. It started from a small section. Initially, there were some ophthalmologists from other hospitals who willing to diagnose once a month. Then the number of patients increased, therefore, that was the beginning of our own ophthalmologists in Banphaeo Hospital.

     In 2003, Eye Department of Banphaeo Hospital had been more known. When Eye Department launched Mobile Eye and Cataract Surgery Unit to poor people in the countryside together with the campaign of Project “Against Winter Hazard” by ITV television station. After that, Banphaeo Hospital has developed the ability of Mobile Unit, including equipments for Mobile Eye and Cataract Surgery Unit. Originally, Mobile Unit had only 1 Ophthalmic Operating Microscope and 1 Cataract Surgery Machine. Nowadays, there are 13 Ophthalmic Operating Microscopes and 14 Cataract Surgery Machine, including 1 Mobile Eye and Cataract Surgery Unit Truck which can contain 4 ophthalmic surgery machines. This Mobile Unit is considered to be the largest Mobile Eye and Cataract Surgery Unit in Thailand which has helped suffering poor people in many wilderness areas from north to south. There are almost 50,000 cataract patients undergone surgery.

     In addition, Eye Department has sponsored some ophthalmologists to continue their education as specialists such as Retina, Glaucoma, and Cornea. Moreover, Eye Department has developed equipments. Therefore, Banphaeo Hospital (Public Organization) is known as the top Eye Department in Thailand which has high technology equipments.

     Developing staffs, ophthalmologists and equipments, results Eye Department has the potential of complicated eye diseases treatment, and then it is established as Eye and Cataract Excellence Center, Banphaeo Hospital (Public Organization).


ปัจจุบันของศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
Eye and Cataract Excellence Center, Banphaeo Hospital (Public Organization) at Present

    

    ปัจจุบัน ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่บนชั้น G ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสาขาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร) และ ศูนย์จักษุบ้านแพ้ว รพ.ประสานมิตร ที่กรุงเทพมหานคร สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางตาทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องสลายต้อกระจกด้วย Ultrasonic, เครื่องผ่าตัดวุ้นตา และจอตา, เครื่องเลเซอร์สแกนจอตา, เครื่องเลเซอร์จอตาชนิด Pattern

     ศูนย์จักษุและต้อกระจก ยังได้มีการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วยรถผ่าตัดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเกือบทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกหัดด้านการช่วยแพทย์ผ่าตัดให้กับพยาบาลที่สนใจด้านจักษุจากโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการฝึกหัดใช้เครื่องมือที่ทันสมัยต่าง ๆ ให้สามารถนำกลับไปปฏิบัติงานจริง

    Nowadays, Eye and Cataract Excellence Center, Banphaeo Hospital (Public Organization) is located on the ground floor in “Chalermprakiat Building”. Moreover, there is a branch in Sathon Hospital and Banphaeo Eye Center Prasanmitr Hospital, Bangkok which able to treat all kinds of eye diseases by many specialized ophthalmologists and high technology equipments such as Ultrasonic, Posterior Vitrectomy Machines, Optical Coherence Tomography (OCT), and Pattern Retinal Laser (PASCAL).

      Almost every week, Eye and Cataract Excellence Center has also launched Mobile Eye and Cataract Surgery Unit to help poor people in many wilderness areas. In addition, Eye and Cataract Excellence Center is also the training center for nurses from other hospitals who are interested in eye surgery, including training about the usage of high technology equipments in order to apply to their real work.

 

ก้าวไปข้างหน้า...

     ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุด โดยมีพันธกิจที่มุ่งมั่นอยู่ 4 ข้อ คือ

  1. ด้านการรักษา จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการการรักษาที่ครบวงจร โดยแพทย์ที่มีความชำนาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงการดูแลผู้ป่วยด้วยคำนึงถึงจิตใจ และความเป็นมนุษย์ ด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพทั้งในโรงพยาบาล และการออกหน่วยเคลื่อนที่
  2. ด้านการพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือ ด้วยการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ให้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคตาที่ซับซ้อน ด้วยการเข้าอบรม ส่งเรียนต่อเนื่องหรือไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยี เพื่อช่วยแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย
  3. การพัฒนาเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ไกล ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคตา และเป็นเครือข่ายในการดูแลโรคตาให้กับผู้ป่วยพื้นที่ใกล้เคียง
  4. การพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ร่วมกับพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโรคทางตา และการรักษา ไม่ว่าจะเป็นทาง Internet, ทางแผ่น CD, แผ่นพับ, วารสาร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยต่อไป

Moving forward…

     Eye and Cataract Excellence Center, Banphaeo Hospital (Public Organization) is moving forward continuously. There are four missions as follows :

  1. Treatment Eye and Cataract Excellence Center will be a comprehensive treatment center by specialized ophthalmologists and high technology equipments, including patient care by considering service mind and humanity with quality standard both in the hospital and mobile unit.
  2. Human resource and equipment development Eye and Cataract Excellence Center will develop ophthalmologists, nurses, and practical nurses to be able to treat some patients who suffer from complicated eye diseases by providing training, sponsoring them to further study both in Thailand and abroad, and providing high technology equipments to help ophthalmologists for treatment.
  3. Network development Eye and Cataract Excellence Center will develop some hospitals in wilderness areas to have the potential for taking care patients and to be eye treatment network for patients in nearby areas.
  4. Learning and Resource center Eye and Cataract Excellence Center will develop learning and resource center to be the source of knowledge about eye diseases and treatment by publicizing via Internet, CD, pamphlets, and journals to give knowledge and understanding to patients.