เบาหวานขึ้นตา


เบาหวานขึ้นตาคืออะไร ?

          เบาหวานขึ้นตาเป็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดบริเวณจอตา จากเบาหวาน โดยระยะแรกมีการตีบตันของเส้นเลือด ส่งผลให้จอตามีภาวะขาดเลือด เมื่อโรครุนแรงมากขึ้นจะมีเส้นเลือดงอกบริเวณจอตา มีจอตาบวม และเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายจะเกิดเลือดออกในวุ้นตา และเกิดพังผืดดึงรั้งจอตาในที่สุด

อาการสำคัญของเบาหวานขึ้นตาคืออะไร ?

          ระยะแรกของผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใด ๆ แต่เมื่อเป็นรุนแรงขึ้น จะมีตามัว ในรายที่มีเลือดออกในวุ้นตา ผู้ป่วยจะเห็นเงาดำบังการมองเห็น ในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีต้อหินแทรกและมีตาบอดในที่สุด

เบาหวานขึ้นตาจะตรวจได้อย่างไร ?

          ผู้ป่วยเบาหวานควรพบจักษุแพทย์ เพื่อทำการตรวจจอตาโดยเครื่องมือ Indirect Ophthalmoscope แต่ปัจจุบันมีเครื่องถ่ายภาพจอตาโดยไม่ต้องขยายม่านตา และอ่านผลโดยจักษุแพทย์ จึงช่วยในการวินิจฉัยจอตาได้สะดวกยิ่งขึ้น

เบาหวานขึ้นตาจะรักษาอย่างไร ?

          ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาระยะแรก การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัดจะช่วยชะลอความรุนแรงได้ ในรายที่เป็นรุนแรงจักษุแพทย์จะพิจารณาฉายแสงเลเซอร์ที่จอตาเพื่อยับยั้งไม่ให้ตัวโรครุนแรงมากขึ้น ในกรณีที่การฉายแสงเลเซอร์ไม่สามารถยับยั้งความรุนแรงของโรคได้ หรือภาวะเบาหวานขึ้นตารุนแรง เช่น มีเลือดออกในวุ้นตา หรือมีพังผืดดึงที่จุดรับภาพของจอตา แพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดวุ้นตาและจอตาด้วย

 

การฉายแสงเลเซอร์ที่จอตาจะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ชัดขึ้นหรือไม่ ?

          การฉายแสงเลเซอร์จะช่วยยับยั้งภาวะตาบอดจากเบาหวานได้ ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งผู้ป่วยต้องควบคุมเบาหวานให้ดีด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรการฉายแสงเลเซอร์มักจะไม่ทำให้การมองเห็นดีขึ้น เพียงแค่ช่วย ชะลอหรือป้องกันไม่ให้สายตาแย่ลงเท่านั้น

การรักษาใหม่ๆ ในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา

          ปัจจุบันมีการใช้ยาฉีดเพื่อยับยั้งการเกิดของเส้นเลือดงอกใหม่ที่เรียกว่า Anti VEGF โดยการฉีดยาเข้าลูกตา ซึ่งการวิจัยปัจจุบันได้ผลค่อนข้างดีเมื่อมีการรักษาร่วมกับการฉายแสงเลเซอร์ โดยเฉพาะในผู้ป่วยรายที่มีจอตาบวม

 

เราจะป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นตาได้อย่างไร ?

          ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การควบคุมเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Hb A1C < 7) จะช่วยชะลอการเป็นเบาหวานขึ้นตาและช่วยชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาได้ด้วย

 

ผู้ป่วยเบาหวานควรพบจักษุแพทย์บ่อยแค่ไหน ?

          ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายควรตรวจจอตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือมีภาวะเบาหวานขึ้นตาต้องพบจักษุแพทย์ทันที
   

สาระน่ารู้