การปฏิบัติงานของทีมจักษุแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

“พวกเราไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค... เพราะพวกเราอยากให้คนไข้กลับมามองเห็นภาพแห่งความสุขได้อีกครั้ง”

     ตลอด 16 ปี ในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในปี 2553 ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุ เป็นศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ตาที่มีความเพียบพร้อมด้วยมาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัย และมีจักษุแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาด้าน จอประสาทตา ต้อหิน กระจกตา ด้านกล้ามเนื้อตาและตาเข ด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา จนยกระดับเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตาตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับส่งต่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transpants) ร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยด้วย ตลอดจนได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลามากกว่า 16 ปี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดมากกว่า 100,000 ราย ได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง
© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6