การให้บริการของศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

     ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในฐานะที่เป็นศูนย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกือบครบทุกด้าน รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจักษุได้อย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป และได้รับการจัดระดับเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านจักษุ ในระดับ A สามารถรองรับการส่งต่อผู้ป่วยในเขตสาธารณสุขที่ 5 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้


1. การตรวจและรักษาโรคทางตา

 1. โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษา โรคทางตา เช่น สายตาผิดปกติ, ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก
 2. โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษา ผ่าตัด รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์จอตา เช่น โรคจอตาเสื่อม, เบาหวานขึ้นตา, จอตาหลุดลอกพังผืดจอตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอตา
 3. โรคกระจกตา โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางกระจกตา เช่น โรคติดเชื้อทางกระจกตา, กระจกตาอักเสบ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
 4. โรคต้อหิน โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัด รวมถึงฉายแสงเลเซอร์ในโรคต้อหินชนิดต่าง ๆ โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
 5. โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ โดยจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งและเสริมสร้าง
 6. โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อตา ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อตา เช่น เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท หนังตาตก โดยผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทจักษุ
 7. โรคตาในเด็กและตาเข สายตาผิดปกติในเด็ก การตรวจสายตาในเด็ก ตรวจวินิจฉัย และแก้ไขภาวะตาขี้เกียจในเด็ก ผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก โดย ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาในเด็กและตาเข


2. การออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่

 

     ต้อกระจก เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดตาบอดในประเทศไทย โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอยู่ในชนบท หรือในอำเภอที่ห่างไกล จักษุแพทย์ส่วนใหญ่มักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ ๆ ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะได้พบจักษุแพทย์ หรือถ้าผ่าตัดอาจต้องรอคิวนานเป็นปี

     ในปี 2546 ทางแผนกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้ทำโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ITV โดยทำการออกหน่วยในถิ่นทุรกันดารโดยช่วงแรกได้ออกหน่วยเพียงปีละครั้ง ผ่าตัดประมาณ 10-20 ราย

 

     ต่อมาในปี 2548 ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เข้าร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปทั่วประเทศ โดยการใช้เวลาวันหยุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ในการเดินทางไปผ่าตัดตามจังหวัดต่าง ๆ แทบทุกสัปดาห์ อีกทั้งมีพันธมิตรของ โรงพยาบาลจากสโมสรต่าง ๆ และผู้บริจาคร่วมบริจาคเครื่องมือในการผ่าตัด รวมถึงรถผ่าตัดตาเคลื่อนที่ที่ใช้ในการผ่าตัดได้ถึง 4 เตียง ได้พัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ ระบบเครื่องมือปราศจากเชื้อ และพัฒนาทีมให้มีมาตรฐานสูงสุด จนปัจจุบัน ทีมผ่าตัดสามารถทำผ่าตัดได้สูงสุดถึง 350 ราย ต่อ 1 ที่ (3 วัน) มี ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดจากทีมโรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วเกือบ 50,000 ดวง จาก 50 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ

     ปัจจุบันทีมออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ของศูนย์จักษุและต้อกระจก ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีแพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัด รวมถึงมีระบบดูแลภาวะแทรกซ้อน และมีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่สมบูรณ์

     ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ ทางศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่แห่งใด
3. การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางด้านจักษุอื่นๆ

 1. หน่วยคัดกรองเบาหวานขึ้นตา โดยการถ่ายภาพจอประสาทตา
 2. หน่วยวัดแว่นตาเคลื่อนที่
 3. หน่วยตรวจสุขภาพตาเคลื่อนที่


4. การฝึกอบรม

     การอบรมให้กับบุคลาการด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ เช่น การฝึกพยาบาลช่วยผ่าตัด, การฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ


ตารางแสดงการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน สาขาบ้านแพ้ว สาขา TPI สาขาประสานมิตร
จันทร์ คลินิกจอตา
คลินิคต้อหิน

คลินิคกระจกตา
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกโรคทั่วไป
พ.สิทธิกา
พ.พัทธศรัณย์, พ.ยุวพร,
พ.ปวีณ์พร
พ.พรรณสมร, พ.ดวงรัตน์
พ.เป็นหนึ่ง

พ.อัครวิชญ์, พ.ปวิมล,
พ.ชญานิน
คลินิกจอตา
คลินิกม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
พ.ชุติววรณ
พ.บุญสิริ
คลินิกจอตา

คลินิคกระจกตา
พ.อรวดี (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.สุชีรา (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
อังคาร คลินิกต้อหิน
คลินิกกระจกตา


คลินิกจอตา
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกตาในเด็กและตาเข

คลินิกม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกโรคทั่วไป
พ.พัทธ์ศรัณย์, พ.ปวีณ์พร
พ.พรรณสมร (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.ดวงรัตน์
พ.อรวดี
พ.ชินสุต

พ.วิมลทิพย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,4 ของเดือน)
พ.บุญสิริ

พ.อัครวิชญ์, พ.ปวิมล,
พ.ชญานิน
คลินิกจอตา
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
พ.สิทธิกา
พ.เป็นหนึ่ง
คลินิกต้อหิน
พ.ยุวพร
พุธ คลินิกต้อหิน
คลินิกจอตา
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกกระจกตา


คลินิกโรคทั่วไป
พ.ยุวพร
พ.ชุติวรรณ
พ.ชินสุต (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.บุญสิริ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.พรรณสมร (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.ดวงรัตน์
พ.ชญานิน
คลินิกต้อหิน
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
พ.พัทธศรัณย์
พ.ชินสุต (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
คลินิกกระจกตา

คลินิกม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
พ.พรรณสมร (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3.5)
พ.บุญสิริ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พฤหัสบดี คลินิกต้อหิน
คลินิกจอตา
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกประสาทจักษุ
คลินิกม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกกระจกตา
พ.ยุวพร
พ.สิทธิกา, พ.ชุติวรรณ
พ.เป็นหนึ่ง, พ.ชินสุต

พ.เตชะวิชญ์
พ.บุญสิริ

พ. ดวงรัตน์ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.พรรณสมร
คลินิกต้อหินคลินิกตาในเด็กและตาเข

คลินิกกระจกตา
พ.พัทธศรัณย์ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.ปิยธิดา (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.วิมลทิพย์ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พ.ดวงรัตน์ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
คลินิกต้อหิน
พ.พัทธศรัณย์ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.ปิยธิดา (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
ศุกร์ คลินิกต้อหิน
คลินิกจอตา


คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

คลินิกม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกกระจกตา


คลินิกโรคทั่วไป
พ.ปวีณ์พร
พ.สิทธิกา, พ.อรวดี
พ.ชุติวรรณ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,4,5)
พ.เป็นหนึ่ง
พ.ชินสุต (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.บุญสิริ

พ.ดวงรัตน์
พ.พรรณสมร (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
พ.อัครวิชญ์, พ.ปวิมล,
พ.ชญานิน
คลินิกกระจกตา

คลินิกต้อหิน
พ.พรรณสมร (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.ยุวพร
คลินิกต้อหิน
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกจอตา
พ.พัทธศรัณย์
พ.ชินสุต (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)
พ.ชุติวรรณ (ลงตรวจสัปดาห์ที่ 2)


การให้บริการโดยการผ่าตัด
 
 

     ในปัจจุบัน ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีการให้บริการทางโรคตา อย่างครบวงจร โดยทีมจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัย โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด และมีการให้บริการการผ่าตัดรักษา อาทิ

 • โรคต้อกระจก ใช้เครื่องสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียมฒ
 • โรคต้อเนื้อ ลอกต้อเนื้อแบบใช้กร๊าฟ และแบบธรรมดา
 • โรคทางจอตา เช่น โรคจอตาหลุดลอก, เลือดออกในวุ้นตา และโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นต้น
 • โรคต้อหิน เช่น การผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำในลูกตา
 • โรคกระจกตา เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • โรคของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา เช่น การผ่าตัดรักษาท่อน้ำตาอุดตันโดยวิธีการส่องกล้องผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเบ้าตา การผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ
 • การผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก

การให้บริการรักษาโดยการเลเซอร์ตา

 1. เลเซอร์ รักษาเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง เลเซอร์จอตาเป็นรู ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิด Pattern (PASCAL)
 2. เลเซอร์เปิดรูขนาดเล็กที่ม่านตา (Laser peripheral iridotomy) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงเปิดรูม่านตาทำให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser
 3. เลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินทั้งชนิดมุมปิด มุมเปิด เพื่อลดความดันลูกตา ด้วยเครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) ช่วยลดการใช้ยารักษาต้อหิน และหลีกเลี่ยงการผ่าตัดต้อหิน
 4. เลเซอร์เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก (Laser capsulotomy) ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser
 5. เลเซอร์จอตาทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาเส้นเลือดที่จอตาผิดปกติ ด้วย Indirect ophthalmoscope laser (LIO)
 6. เลเซอร์จอประสาทตาขณะผ่าตัดวุ้นตาและจอตาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตา (Endophotocoagulation)© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6